Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec użytkowników sklepu internetowego w domenie www.bielizna-konrad.pl , www.sklepbielizna.pl ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1 Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych
1.1 Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Firma MICHAŁ BALIŃSKI 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 183/187 m 20 NIP 725 17 30 946
1.2. Administrator  przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta, złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator  gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Ponadto gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o usługi elektroniczne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
1.3. Administrator gromadzi i przetwarza  Państwa dane osobowe, o których mowa w punkcie 1.2, a dodatkowo także, datę urodzeni i płeć, również w celach marketingowych, tj dla celów marketingu Administratora . Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora  odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez  Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki. Czasami Administator  może wykorzystywać zautomatyzowane procesy, w tym profilowanie do analizy danych osobowych, aby wysyłać Państwu spersonalizowane oferty i informacje marketingowe lub prezentować je w Serwisie. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo jednak zawsze zrezygnować z takiego marketingu, w tym profilowania związanego z takimi działaniami.
1.4. Administrator  wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies. Dostarczają danych o aktywności użytkowników w Serwisie. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce pliki cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
1.5.  Administrator  przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
Prawa osoby, której dane dotyczą
2.1.  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania  informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
2.2.Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
2.2.1.   w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
2.2.2.  w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora ; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

2.2.3.  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi , ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora  są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
2.2.4.  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

2.2.5.  w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.

2.3.Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

2.4.   Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3.1.  Jeżeli Administrator  przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o usługi elektroniczne, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.

 3.2.Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora  podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

 3.3.Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru po zalogowaniu się na konto. W przypadku udzielenia zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru przy składaniu zamówienia bez opcji zalogowania do konta, zgodę mogą Państwo wycofać poprzez kliknięcie w link o wycofaniu zgody znajdujący się w każdej otrzymanej informacji marketingowej. Ponadto - w każdym przypadku - mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.

3.4.   Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Newsletter
4.1.Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Administratora

4.2.  Administrator  świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

4.3.   W celu otrzymywania Newsletter należy:

4.3.1.dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Serwisu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;

4.3.2. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,

4.3.3.  posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

4.3.4. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora nr 1 na podany adres poczty elektronicznej.

4.4.  Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

4.5.  Mogą Państwo w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Administrator nr 1 potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres Państwa poczty elektronicznej. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter  Administrator zaprzestaje przesyłania Newslettera. Mogą Państwo w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
5.1. Administrator  korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora  przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, firm kurierskich, dostawców usług księgowych, dostawców usług płatności elektronicznych, kancelarii prawnej. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Adminitrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.

5.2.Administrator  udostępnia dane osobowe, w celu realizacji umowy również dostawcom usług pocztowych oraz dostawcom usług płatniczych obsługujących płatności elektroniczne będących odrębnymi administratorami Państwa danych.
Bezpieczeństwo danych osobowych
6.1.Adminitarator  przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.
Dane kontaktowe
7.1.  Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: sprzedaz@bielizna-konrad.pl   lub pisemnie na adres administratora wskazanych w punkcie 1.1.

Stan na dzień 25 maja 2018 roku